Pravidla spotřebitelské soutěže

1) POŘADATEL:

Mlékárna Valašské Meziříčí, s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Zámecká 2/57, PSČ 757 01, IČ 46578323, DIČ: CZ46578323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 3441 (dále jen „Pořadatel“).

2) TECHNICKÁ PODPORA:

SPANECO, spol. s r.o. se sídlem Praha 2, Vinohradská 2165/48, PSČ 120 00, IČ 60737956, DIČ CZ60737956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 108572, bankovní spojení Moneta Money Bank a.s., č. účtu 202872990/0600 (dále též „SPANECO“ nebo „technický správce“)

3) TERMÍN KONÁNÍ:

1. 1. 2023 – 31. 1. 2023

4) MÍSTO KONÁNÍ:

Prodejny potravin COOP Jednota Vsetín (firemní název Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně) - Česká republika (dále jen „místo konání soutěže“).

5) ÚČASTNÍK SOUTĚŽE:

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“).

6) PODMÍNKY ÚČASTI:

1. Stačí nakoupit libovolné výrobky z Mlékárny Valašské Meziříčí v minimální hodnotě 80 Kč v prodejnách COOP Jednota Vsetín ( a zaregistrovat účtenku na webových stránkách www.mlekarna-valmez.cz/soutez nebo poslat SMS na číslo +420 734 370 176 (Ve tvaru: číslo účtenky, Jméno Příjmení, e-mail).

2. Zaregistrovat můžete i více účtenek, ale musí mít odlišný kód.

3. Účtenku si schovejte, v případě výhry ji budete potřebovat.

4. V jedné SMS může být zaslané pouze jedno číslo účtenky. Číslo jedné účtenky může spotřebitel použít 1x během celé soutěže.

5. Registrace přes webový formulář, vyplňte Jméno, Příjmení, E-mail a Kód účtenky (můžete účtenku i nahrát)

ODESLAT

 

7) VÝHRY:

Hlavní výhry:

1. cena – Překapávač Melitta AromaFresh

2. cena – Pekáč s varnou poklicí ROCK (Lamart)

3. cena – Nepřilnavá pánev FLINT (Lamart)

4. 7. cena – Termotaška plná dobrot z Valašska

8.-11. cena – 2x Valašský plechový hrníček

 

8) VYHODNOCENÍ, VÝBĚR VÝHERCŮ:

Výběr výherců bude proběhne 1.-3.2.2023 firmou SPANECO.

9) KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘEDÁNÍ VÝHER

Zajišťuje Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.

Uschovejte si svou uctenku!

10) PŘEDÁNÍ VÝHER:

Soutěžící je o nároku na výhru vyrozuměn telefonicky nebo formou SMS zprávy do 15 dnů od vyhodnocení soutěž. Termín předání výhry bude určen na základě dohody s výhercem.

Všechny výhry budou výhercům doručeny v termínu dle vzájemné dohody pořadatele a výherce. Výhry budou rozesílány pouze na území České republiky.

11) SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o., se sídlem Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 46578323 jako správci případně jiné třetí osobě, jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, jejich likvidaci a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se může účastník obrátit na správce.

3. Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, Příjmení, Město“ a podobizna případných obrazových či zvukových záznamů účastníků, v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

12) DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

1. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

2. Pokud bude doručeno z jednoho telefonního čísla stejné číslo účtenky vícekrát, bude první SMS přijatá a ostatní budou ze soutěže vyřazeny jako duplicitní.

3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do na číslo +420 734 370 176, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány. SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké ve smyslu §116 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.

6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry či vymáhání výher právní cestou, není možná.

7. Organizátor ani Pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.

8. Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě.

9. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže www.mlekarna-valmez.cz

10. Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.